Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

Alle bestuursleden en vrijwilligers van IJsclub Oud-Alblas, die maar iets van (persoons)gegevens te zien zouden kunnen krijgen hebben wij een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Hieronder de opzet van de verklaring.

De getekende verklaringen zijn eventueel op verzoek in te zien.

——————————————————————————————————————–

IJSCLUB OUD-ALBLAS gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

……………………….. (verder: ook ondergetekende) is als bestuurslid actief bij IJSCLUB OUD-ALBLAS (verder: vereniging).

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, ……………………..:

  1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
  2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
  • dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;
  • dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging. Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en niet –traceerbaar;
  • dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;
  • dat als ik de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik…
    – Geschorst wordt als lid van de vereniging,
    – de vereniging de werkelijke OPGELOPEN schade verschuldigd ben

Naam: ….…………………………….      Handtekening: ………………………………………


Datum: ….……………………………………………………..